Znajdujesz się przy stawach hodowlanych w kompleksie Rybaczówka. Był tutaj dawny młyn wodny.

Staw jako ekosystem

Stawy to ekosystemy wodne usytuowane w naturalnych zagłębieniach, powstały przez spiętrzenie wód cieku lub rzeki (tutaj Sąsiecznicy), bądź doprowadzenie jej kanałami. Głębokość stawów jest różna, w zależności od przeznaczenia, na ogół do 2m. Dno jest płaskie, z ewentualnymi rowami odprowadzającymi wodę w razie osuszania, a strefa przybrzeżna jest bardzo krótka.

Strefy jeziora

Stawy służą do hodowli ryb: karpia oraz w niewielkiej ilości lina, suma europejskiego, płotki, szczupaka, sandacza, karasia pospolitego. Obiekt znajduje się na płaskim terenie, zajmowanym przez stawy z wyspami, rowy, podmokłe łąki z licznymi zastoiskami wody i liściastym zadrzewieniem.

Można tu obserwować ptactwo łąkowe i wodne (kaczka krzyżówka, czarnogłówka, łyska, perkoz jedno- i dwuczuby, czajka, żuraw, łabędź, kląskawka, pokląskwa, kszyk, świerszczak, potrzeszcz, skowronek, łozówka, kuropatwa), roślinność stawową i łąkową (trzcina pospolita, pałka wodna szerokolistna, tatarak zwyczajny, jeżogłówka gałęzista, rzęsa drobna, firletka, kłosówka wełnista, wyczyniec łąkowy, kwiściąg lekarski, nawłoć kanadyjska) i drzewa liściaste (dąb, olcha, brzoza, wierzba).

Funkcje stawów

Stawy pełnią następujące funkcje:

  • hodowla ryb,
  • retencja wód (magazynowanie wody, zmniejszenie zagrożenia powodzi),
  • ostoja dla zwierząt i ptaków (wodopój, kąpiele, pożywienie),
  • upiększanie krajobrazu,
  • rekreacja (wędkowanie, sporty wodne),
  • edukacja.